ZASADY USUWANIA DRZEW PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

 Od 16 czerwca 2017 r. nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) dotyczące zasad usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, są obowiązane zgłosić do organu ochrony przyrody (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) zamiar usunięcia drzew. Zgłoszenie to dotyczy wszystkich gatunków drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

  1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  3. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Po przyjęciu zgłoszenia nastąpią oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin sporządzony będzie protokół. W terminie 14 dni od oględzin organ ochrony przyrody może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw usunięcia drzew. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, właściciel nieruchomości może usunąć drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy należy ponownie dokonać zgłoszenia. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Organ może wnieść sprzeciw, gdy lokalizacja drzewa znajduję się:

-   na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-   na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Sprzeciw usunięcia drzew może być wniesiony także w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznania drzewa za pomniki przyrody.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Pozostałe podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) mają dalej obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm od gruntu (a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm) przekraczają obwody pni wymienione powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zmian przedmiotowych przepisów można uzyskać w Rozdziale 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.