Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Obrona cywilna "... określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania ..."

Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 grudnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych

Zarządzenia kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Podstawowe akty prawne

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze. zm.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Dz. U. z 2019, poz. 1541 ze zm.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.

Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Ustawy w zakresie zarządzania kryzysowego

Dz. U. z 2019, poz. 1398.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. U. z 2017, poz. 1897.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowe.

Dz. U. z 2017, poz. 1928.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

 

Rozporządzenia w zakresie obrony cywilnej

Dz. U. 2002, Nr 96, poz. 850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Dz. U. 1993, Nr 91, poz. 421

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.

Dz. U. 2005, Nr 60, poz. 518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska. Dz. U. 2013, poz. 96

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Dz. U. 2002, Nr 169, poz. 1391.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 576

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień.

 

Ustawy i rozporządzenia w zakresie obronności

Ustawy

Dz. U. z 2017 r. poz. 1932 Ustawa z dn. 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 ze. zm.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Rozporządzenia

Dz. U. z 2014, poz. 3.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

Dz. U. z 2003 Nr 116, poz. 1090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony.

Dz. U. z 2015 r. poz. 1829 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego.

Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.

Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1855

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa.

Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.