Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gmina i Miasto Witkowo w latach 2019-2020

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Witkowo posiadający budynki, w których znajdują się materiały budowlane zawierające azbest lub posiadający takie materiały, które nie są już wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów związanych z ich likwidacją. Finansowanie nie obejmuje nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz dla Beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (lokalni mieszkańcy), posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu gnieźnieńskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Finansowanie kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest odbywać będzie się w dwóch wariantach:

1) rozbiórka (demontaż) elementów budynku zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do transportu (ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych;

2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy, tj. przygotowanie do transportu (ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania na realizację zadania dla jednej nieruchomości wynosi 10.000,00 zł. Producent rolny może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis w rolnictwie, otrzymanej w ciągu minionych 3 lat, nie przekroczy kwoty 20.000 euro. Realizacją demontażu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest będzie zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2024 roku” oraz druki wniosków dostępne są w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 15 i na stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce: Dla mieszkańców/Ochrona środowiska.

Termin przyjmowania wniosków na finansowanie:

- do 30 sierpnia 2024 r. - w przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych,

- do 30 września 2024 r. – w pozostałych przypadkach.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do wyczerpania limitów na finansowanie zadania.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 77 38.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szoszorek

 

1) Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

2) Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

3) Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.