Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu II w Koninie do dnia 27 maja 2024 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie (opatrzone własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie (opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przy użyciu usługi elektronicznej) oraz telefonicznie (tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego).

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia osoba niepełnosprawna załącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do organu gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zameldowania na pobyt stały lub innym zgodnym z adresem, pod którym figuruje w Centralnym Rejestrze Wyborców.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R. (.pdf)

Więcej informacji:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

siedziba Delegatury:
Aleje 1 Maja 7, 62–510 Konin

numer telefonu:

63 220 78 32

W terminie do dnia 27 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załącznikiem można dokonać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, Biuro Obsługi Klienta, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wpisując: transport wybory.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 13 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje...

Informacje dotyczące nadchodzących Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r. dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/pe2024.

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy i Miasta Witkow
z dnia 10 maja 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r...