Głównym celem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest ograniczenie składowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) oraz objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OBEJMUJE WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, ogrody działkowe) właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 • Uchwała Nr XXV/198/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 • Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 • Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2020 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 • Uchwała Nr XLVII/356/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 • Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XXV/200/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XLVII/358/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.
  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • Uchwała Nr XXVII/212/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych opiera się na następujących zasadach:

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo odbierane są powstające w gospodarstwach domowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady).

Odpady bezpośrednio z terenu nieruchomości odbiera firma wybrana przez Gminę Witkowo w drodze przetargu.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, których liczba i pojemność wynika z ilości powstających odpadów komunalnych, liczby osób wytwarzających te odpady oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów.

Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

Rodzaj gospodarstwa domowego

Ilość i pojemność pojemników na odpady

Rodzina jedno - i dwuosobowa

1 pojemnik o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l

Rodzina trzy-, cztero- i pięcioosobowa

2 pojemniki o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l albo 1 pojemnik o pojemności przynajmniej 240 l

Rodziny liczące powyżej pięciu osób

Ilość i wielkość pojemników na odpady dostosowana do norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

Budynki wielorodzinne

Ilość i wielkość pojemników na odpady dostosowana do norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

4. Wyłoniona w przetargu firma, właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w gminie Witkowo dostarcza 3 rodzaje worków (papier, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło) oraz pojemnik na bioodpady.

5. Zasady selektywnego zbierania odpadów.

Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, który jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo oraz z zakładce Zasady segregacji odpadów komunalnych - ulotka.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Odpady opakowaniowe po żywności przeznaczone do selektywnego zbierania należy opróżnić z zawartości przed umieszczeniem ich w pojemnikach lub workach. Odpady opakowaniowe, np. butelki z tworzyw sztucznych, kartony po napojach i inne, dla których jest taka możliwość, należy zgnieść przed wrzuceniem do pojemnika lub worka na odpady. Odpady selektywne zbierane w workach foliowych przed przekazaniem firmie odbierającej te odpady należy szczelnie zamknąć. 

Bioodpady z ogrodów i trawników (chwasty, liście, trawa, gałęzie drzew i krzewów) oraz odpady kuchenne mogą być również zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach.

6. Na terenie Gminy Witkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany.

Do PSZOK można bezpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady), przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w stanie kompletnym, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte opony, odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne.

Informacje dotyczące zasad funkcjonowania PSZOK znajdują się w zakładce Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

7. Inne sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

a) Metale można przekazywać:

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie,

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie;

b) Przeterminowane lub niewykorzystane leki można przekazywać:

- do przychodni lub aptek uczestniczących w ich zbiórce,

- podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

c) Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych:

- należy przekazywać sprzedawcy wprowadzającemu te środki do obrotu w celu ich dalszego przekazania producentowi lub importerowi;

d) Zużyte baterie i akumulatory przenośne można przekazywać:

- do punktów ich sprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany baterii i akumulatorów przenośnych,

- do oznakowanych pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Witkowo (szkoły, sklepy, urząd),

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać:

- do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży tego typu sprzętu, przy zakupie nowego sprzętu,

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie;

f) Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

- można przekazywać podmiotom uprawnionym posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie;

g) Zużyte opony:

- należy przekazywać do punktów wymiany opon, warsztatów samochodowych oraz innym przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany opon.

8. Częstotliwości odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

Wieś

W okresie od kwietnia do października - przynajmniej dwa razy w miesiącu, a w pozostałym okresie - przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

Wieś

Przynajmniej raz w tygodniu

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane w sposób selektywny „u źródła”:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)

Rodzaj zabudowy

Termin

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki wielorodzinne

Od kwietnia do października

Przynajmniej raz w tygodniu

W pozostałym okresie

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

Budynki jednorodzinne

Miasto

Okres od kwietnia do października

Przynajmniej raz w tygodniu

W pozostałym okresie

Przynajmniej raz w miesiącu

Wieś

Okres od kwietnia do października

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

W pozostałym okresie

Przynajmniej raz w miesiącu

ODPADY KOMUNALNE  ODBIERANE SĄ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY.

9. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości. Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie. W przypadku zabudowy wielolokalowej do deklaracji należy dołączyć wykaz lokali z podaniem adresu i liczby osób zamieszkujących dany lokal.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Terminy składania deklaracji:

a. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

b. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c. do 6 miesięcy w związku ze śmiercią mieszkańca od dnia tego zdarzenia.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć drogą elektroniczną po kliknięciu na poniższy odnośnik: https://witkowo.epuap.online. Wypełnioną deklarację, przed wysłaniem, należy podpisać profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

10. Właściciele nieruchomości ponoszą miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. EU L z 2008 roku, poz. 218, s. 14) mieszkańcem jest osoba, która w danym miejscu zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, a zatem osoba, dla której miejsce zamieszkania stanowi centrum życiowe.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

38,00 zł od osoby na miesiąc

76,00 zł od osoby na miesiąc

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty: odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy, wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej zaległości ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej.

11. Ulga dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

Od 1 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia wynosi 3 zł od osoby na miesiąc. Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia jest równa 35,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą korzystać z usługi odbioru bioodpadów oraz przekazywać ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Małachowie Wierzbiczany.

Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym,

w takim przypadku zostanie wydana decyzja, która spowoduje utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoszenie kompostownika należy dokonać poprzez złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy i Miasto Witkowo lub przesłanie pocztą na adres Urzędu.

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Ponadto wszelkie informacje w powyższej sprawie dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.