Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych:

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych zobowiązani są do zapoznania się z całością wytycznych uchwała Nr 102 2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art 161 §1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są wiążące dla komisji niższego stopnia Dlatego też członkowie komisji zobowiązani są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie
je stosować.

 

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 16 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r...

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 16 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r...

Informacja Burmistrza  Gminy i Miasta Witkowo dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Witkowo mogą skorzystać:

1) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2024 r. kończą 60 lat;

Wyborcom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Bezpłatny transport będzie realizowany:

1) z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;

2) z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;

3) z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (miejsca zamieszkania).

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Gminy Witkowo do dnia 25 marca 2024 r. (ze względu, że termin upływa w niedzielę zgłoszenia będą przyjmowane do 26 marca 2024 r.).

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

pisemnie

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

w formie elektronicznej

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i z lokalu wyborczego.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędzie siew Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie (sala widowiskowa), ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 14:30.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 16 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                   

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 217/2024

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego,
w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 366 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

 

/-/ Bogdan Wincenty RADECKI

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 15 marca 2024 r.

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie informuje, że w dniu 16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10:00 zostaną przyznane w drodze losowania numery zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Losowanie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo – sala nr 1.

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Alicja Lidia Wentland