Siedziba lokalu wyborczego w Sokołowie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Ćwierdzin

10:00

14:00

2

Gaj

10:07

14:07

3

Ostrowite Prymasowskie

10:12

14:12

4

Skorzęcin

10:25

14:25

5

Sokołowo

10:32

14:32

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Sokołowo

11:44

15:44

2

Skorzęcin

11:50

15:50

3

Ostrowite Prymasowskie

12:00

16:00

4

Gaj

12:04

16:04

5

Ćwierdzin

12:10

16:10

 

Siedziba lokalu wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Chłądowo

10:40

14:40

2

Folwark

10:47

14:47

3

Kamionka

10:55

14:55

4

Piaski

11:03

15:03

5

Witkówko

11:08

15:08

6

Małachowo-Kępe

11:18

15:18

7

Małachowo-Wierzbiczany

11:22

15:22

8

Małachowo-Szemborowice

11:26

15:26

9

Witkowo (przy Zakładzie Poprawczym)

11:33

15:33

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Witkowo (przy Zakładzie Poprawczym)

12:19

16:19

2

Małachowo-Szemborowice

12:25

16:25

3

Małachowo-Wierzbiczany

12:25

16:25

4

Małachowo-Kępe

12:31

16:31

5

Witkówko

12:38

16:38

6

Piaski

12:42

16:42

7

Kamionka

12:52

16:52

8

Folwark

12:59

16:59

9

Chłądowo

13:08

17:08

 

Siedziba lokalu wyborczego w Gorzykowie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Malenin

10:00

14:00

2

Czajki

10:05

14:05

3

Królewiec

10:09

14:09

4

Gorzykowo

10:13

14:13

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Gorzykowo

10:45

14:45

2

Królewiec

10:50

14:50

3

Czajki

10:55

14:55

4

Malenin

11:00

15:00

 

Siedziba lokalu wyborczego w Mielżynie

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Mąkownica

10:20

14:20

2

Ruchocin

10:25

14:25

3

Mielżyn

10:30

14:30

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński

Rozkład jazdy ważny na dzień 09.06.2024

Lp

Przystanek

I kurs

II kurs

1

Mielżyn

11:15

15:15

2

Ruchocin

11:20

15:20

3

Mąkownica

11:26

15:26

Komisarz Wyborczy w Koninie II Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIE NR 398/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.
Wojciech Scheffs, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Ewa Kocełak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI

POSTANOWIENIE NR 369/2024

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 368/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 maja 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/Bogdan Wincenty RADECKI

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 369/2024 Komisarza Wyborczego

w Koninie II z dnia 20 maja 2024 r.

Gm. Witkowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie (sala widowiskowa), ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo

Termin: 27 maja 2024 r. o godz. 15:00

POSTANOWIENIE NR 368/2024

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 367 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/Bogdan Wincenty RADECKI

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu II w Koninie do dnia 27 maja 2024 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie (opatrzone własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie (opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przy użyciu usługi elektronicznej) oraz telefonicznie (tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego).

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia osoba niepełnosprawna załącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do organu gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zameldowania na pobyt stały lub innym zgodnym z adresem, pod którym figuruje w Centralnym Rejestrze Wyborców.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R. (.pdf)

Więcej informacji:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

siedziba Delegatury:
Aleje 1 Maja 7, 62–510 Konin

numer telefonu:

63 220 78 32

W terminie do dnia 27 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załącznikiem można dokonać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, Biuro Obsługi Klienta, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wpisując: transport wybory.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 13 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje...

Informacje dotyczące nadchodzących Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r. dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/pe2024.

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy i Miasta Witkow
z dnia 10 maja 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r...