POSTANOWIENIE NR 398/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.
Wojciech Scheffs, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Ewa Kocełak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI