Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu jest:

 • Nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 159 o powierzchni 0,1450 ha, zabudowana 3 segmentami domków letniskowych w zabudowie szeregowej, zawierających 15 domków o łącznej powierzchni użytkowej 384,10 m2 , położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 25B. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowej w zakresie usług hotelarskich i noclegowych (z wyłączeniem możliwości prowadzenia salonu gier, organizowania imprez muzycznych, tanecznych, karaoke itp.).
 • Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej w granicy Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
 • Okres najmu – od dnia podpisania umowy do 31.12.2030 r. (umowa zostanie podpisania w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu),
 • Wywoławczy czynsz za najem nieruchomości wynosi 75.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 30 września każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 • Wadium ustalono w wysokości 20.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 500,00 zł.

 

Przetarg na najem wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się 14 marca 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.

1. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 11 marca 2024 r.

2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg OW Skorzęcin”, imię i nazwisko/a oraz PESEL uczestnika przetargu lub nazwa firmy oraz NIP uczestnika/ów przetargu.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:

- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,

- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,

- dowód wpłaty wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami najmu, stanem technicznym obiektów i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (protokoły z przeglądów technicznych obiektów oraz pomiarów elektrycznych dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie), druk oświadczenia do pobrania na stronie www.bip.witkowo.pl/Przetargi aktualne.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.   

W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo.  

WARUNKI NAJMU:

 1. Nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowej w zakresie usług hotelarskich i noclegowych (z wyłączeniem możliwości prowadzenia salonu gier, organizowania imprez muzycznych, tanecznych, karaoke itp.). Istnieje możliwość wykorzystania obecnego wyposażenia obiektów bez dodatkowej opłaty.
 2. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia niezbędnych nakładów w celu utrzymania obiektów w należytym, niepogorszonym stanie przy zachowaniu przeznaczenia przedmiotu najmu. Wszelkie nakłady niestanowiące nakładów koniecznych i użytecznych wymagają akceptacji Wynajmującego i muszą być zgodne z wymogami prawa budowlanego.
 3. Czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości, który najemca zobowiązany jest zapłacić.
 4. Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
 5. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy nie przysługuje zwrot albo rozliczenie poniesionych nakładów niestanowiących nakładów koniecznych i użytecznych. Nakłady niestanowiące nakładów koniecznych i użytecznych, które Najemca dokona na własny koszt stanowią jego własność i po ustaniu umowy Najemca winien zabrać lub pozostawić je za zgodą Wynajmującego bez możliwości dochodzenia za nie roszczeń.
 6. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Najemca będzie wykorzystywał nieruchomość niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu przekraczającej 60 dni po terminie płatności Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy.
 8. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem najmu – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 9. Najemca dokona obowiązkowo i we własnym zakresie ubezpieczenia obiektów na wypadek pożaru czy działania siły wyższej najpóźniej w ciągu miesiąca od podpisania umowy.
 10. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
 11. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na najmowanym gruncie dopełni najemca.
 12. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie Wynajmującego.
 13. Przedmiot najmu nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.   
 14. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
 15. Wzór umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji odnośnie nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 w Witkowie, telefon 61 477 77 38 i 61 477 82 29, w godzinach pracy urzędu. Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl/Przetargi aktualne/ oraz na stronie urzędu www.witkowo.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Witkowo, dnia 27.02.2024 r. 

 

Z up. Burmistrza GiM Witkowo

/-/ Marek Wiatrowski

Zastępca Burmistrza  

Więcej informacji - http://bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=9020