LXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r.  (wtorek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo za lata 2022 – 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 547/1 w mieście Witkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 65/18 w mieście Witkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Witkowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia w 2024 roku Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2024 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w okresie kadencji 2018 - 2024.
 13. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Witkowie za okres kadencji 2018 - 2024.
 14. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 15. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
 16. Inne sprawy.
 17. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Jóźwik