LXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 47/8 w Witkowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki 178/8 w miejscowości Wiekowo, gm. Witkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2024 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Miastem Gniezno i zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w zakresie realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Rzemieślniczej w Witkowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania takich usług.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 18. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 19. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
 20. Inne sprawy.
 21. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik