Informacja na temat zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2021 rok.

1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta  Witkowo za rok 2021 odbędzie się w czasie sesji Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 30 czerwca 2022 roku. Sesja odbędzie się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie o godzinie 12:00.

2. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo .

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Witkowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 29 czerwca 2022 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.

3. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie – pok. 26, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. 26.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 czerwca 2022 roku nie będą rozpatrywane.

4. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2021 rok wg kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).

5. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo

do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta  Witkowo  zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo bip.witkowo.pl, na stronie internetowej gminy i miasta www.witkowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń.    

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński