ZARZĄDZENIE NR 45 / 2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Witkowo na rok 2022.

            Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1.

W związku z organizowanym przez Gminę i Miasto Witkowo otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. pod nazwą „Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego (półkolonie profilaktyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu Gminy i Miasta Witkowo” oraz w związku ze złożeniem w powyższym konkursie jednej oferty przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, wobec spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych przez w/w ofertę, dotacja zostaje przyznana Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan.

§2.

Dotacja zostaje przyznana w wysokości 77.500,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

§3.

Szczegóły dotyczące zasad finansowania oraz rozliczania udzielonej dotacji zostaną ustalone na mocy stosownej umowy.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

BURMISTRZ

Marian Gadziński