PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Uchwała Nr XXXII/256/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 9520)
 •  Uchwała Nr LIII/394/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 4911)
 • Uchwała Nr  XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 9519)

System gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opiera się na poniższych zasadach:

 • Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, który jest dostępny na stronach internetowych Urzędu oraz w zakładce Zasady segregacji odpadów komunalnych - ulotka.

 • W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości (w tzw. systemie „u źródła”) wszystkie rodzaje odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady.
 • Właściciel zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gmina Witkowo zapewnia właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz pojemniki do gromadzenia bioodpadów.
 • Odpady odbierane są przez podmiot wybrany w drodze przetargu zgodnie z ustaloną częstotliwością i harmonogramem.
 • Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazanie zadeklarowanej należności na indywidualny numer rachunku bankowego.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu w zakładce Gospodarowanie odpadami.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz zbierane w sposób selektywny „u źródła”: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło odbierane są od właścicieli nieruchomości przynajmniej raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, w pozostałym okresie przynajmniej raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Bioodpady odbierane są dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie przynajmniej raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

 • Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie dostarczać do Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany następujące rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte opony, odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne.

Informacje dotyczące zasad funkcjonowania PSZOK znajdują się w zakładce Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 • Właściciele nieruchomości ponoszą roczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość podwyższonej ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

 

224,00 zł

 

 672,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu i obejmują koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 • Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach uiszcza się bez wezwania raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku za rok, którego opłata dotyczy na indywidualny numer rachunku bankowego.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 lipca 2023 roku dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o możliwości wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanego przez gminę Witkowo

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)- dalej jako u.c.p.g., Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Witkowo od 1 stycznia 2024 r.

Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Witkowo, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, może w terminie 60 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, złożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 5 września 2023 roku włącznie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, pokój nr 13,  tel. 614777730. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g. w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ I MIASTO WITKOWO