Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, informuję o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Informacja dotycząca Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wnioski, o których mowa można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które po pozytywnej weryfikacji, Gmina i Miasto Witkowo zgłosi do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie dotacji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wpis danego zabytku do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz wypełnienie formularza Wniosku  o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyboru wniosków dokona Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo uwzględniając:

- stopień zaawansowania przygotowania inwestycji do realizacji oraz

- zasadność realizacji zadania przez Wnioskodawcę.

Od rozstrzygnięcia niniejszego naboru nie przysługuje odwołanie, a udzielenie dotacji jest uzależnione od uzyskania przez Gminę i Miasto Witkowo dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację danej inwestycji, z Wnioskodawcą zadania zostanie podpisana Umowa o udzielenie dotacji.

Zgodnie z zapisami Programu Samorząd może złożyć maksymalnie 10 Wniosków w 3 kategoriach: do 150 000,00 zł, do 500 000,00 zł i do 3 500 000,00 zł. Dofinansowanie może być przyznane w wysokości do 98 % wartości inwestycji z minimalnym 2% wkładem własnym.    

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 4777736.

/-/ Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków (pdf)