Ogłoszenie nieaktualne - aktualne ogłoszenie w sprawie konkursu grantowego. W związku z trwającą oceną formalno-merytoryczną złożonego przez Gminę i Miasto Witkowo Wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz otrzymaną korespondencją od operatora konkursu, w której wskazano, iż dane zawarte w złożonych Oświadczeniach nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR, proszę o dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Proszę również o wypełnienie i złożenie dodatkowego formularza, który jest dostępny na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo (Biuro informacji).

Nieuzupełnienie przez Państwa powyższych danych, skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o sprzęt komputerowy.

Ponadto dokumenty, które zostaną złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, również nie będą podlegały dalszej weryfikacji.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

Formularz potwierdzenie kryteriów zgodnych ze złożonym oświadczeniem dotyczącym wzięcia udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie Dzieci z Rodzin pegeerowskich - GRANTY PPGR.

Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”