Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy, w związku z trwającą oceną formalno-merytoryczną złożonego przez Gminę i Miasto Witkowo Wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” oraz otrzymaną korespondencją od operatora konkursu, w której wskazano, iż dane zawarte w złożonych Oświadczeniach nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR, zwracam się z uprzejmą prośbą do osób, które nie dostarczyły dowodów potwierdzających zatrudnienia krewnego w linii prostej w zlikwidowanym PPGR o dostarczenie tych dokumentów (Świadectwo pracy, Umowa o pracę, Zaświadczenie z KOWR, Zaświadczenie z ZUS lub inny dokument).

Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Dokumenty należy złożyć w terminie do 8 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo (Biuro informacji).

Nieuzupełnienie dokumentów, lub złożenie ich po terminie, skutkować będzie pozostawieniem złożonego Oświadczenia bez rozpatrzenia oraz brakiem możliwości ubiegania się o sprzęt komputerowy.

/-/ Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński

Konkurs Grantowy Cyfrowa gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”