Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo od dnia 1.04.2020 r. zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o składanie deklaracji na poprawnym wzorze: (link)

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Deklarację na nowym wzorze składają jedynie właściciele nieruchomości zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji lub zmieniający dane bądź zgłaszający kompostownik przydomowy.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość związana z narodzinami, przeprowadzką, zgłoszenie kompostowania bioodpadów.

3) w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

http://witkowo.pl/images/2020/zasady-segregacji-odpadow-komunalnych-2020_00.jpg