Informacja ogólna o badaniu:

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, charakterystyka wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami. Badanie realizowane jest na terenie całej Polski przez ankieterów, którzy są pracownikami urzędów statystycznych. Wyniki reprezentacyjnego badania ankietowego wykorzystywane są na potrzeby bilansu płatniczego, statystyki w dziedzinie turystyki oraz statystyki obszarów transgranicznych, a także do kształtowania polityki rozwoju na szczeblu centralnym i regionalnym.

Termin realizacji badania:

02 – 20.01.2023 r.
01 – 20.04.2023 r.
01 – 20.07.2023 r.
02 – 20.10.2023 r.

Metoda realizacji badania:
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
Zakres zbieranych informacji:

W badaniu zbierane są informacje dotyczące:

  • podróży krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski w celach prywatnych i służbowych,
  • cech społeczno-demograficzne wyjeżdżających mieszkańców Polski,
  • kierunków wyjazdów,
  • długości podróży,
  • rodzajów wykorzystywanej bazy turystycznej,
  • wydatków związanych z podróżami,
  • przyczyny nieuczestniczenia mieszkańców Polski w podróżach.
Dane osobowe zbierane w badaniach:
  1. są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Warto wziąć udział w badaniu ankietowym ze względu na możliwość porównania własnych obserwacji związanych z podróżami z doświadczeniami innych mieszkańców Polski.