LII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Parkowej, Poznańskiej i Jana Pawła II w mieście Witkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie na prace restauratorskie i konserwatorskie obrazu Św. Anny Samotrzeć, wpisanego do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
 11. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
 13. Inne sprawy.
 14. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik