LXII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 8,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub przez dziennych opiekunów, w tym określenie kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
  3. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  4. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
  5. Inne sprawy.
  6. Zamknięcie obrad LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik