LVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 9,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Witkowie.
  4. Inne sprawy.
  5. Zamknięcie obrad LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        /-/  Piotr   Jóźwik