Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o zmianie przepisów, które zawieszały obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Stosowną zmianę wprowadza ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (Dz.U.2023 poz. 412).

Wobec czego został uchylony w art. 15zzzzy ust 2 ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu:

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się:

1) dokonywanie zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy środków ochrony roślin w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin w ramach wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 25 działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub ich konfekcjonowania ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, przez osoby niespełniające wymagań określonych w art. 25 działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub ich konfekcjonowania ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

2) dokonywanie zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 1, bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje określone w art. 25 działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub ich konfekcjonowania ust. 3 pkt 1 lit. a lub b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

3) nabywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 24 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przez osoby, które nie spełniają wymagań określonych w art. 28 zmiana ustawy - Prawo oświatowe ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

4) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 24 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przez osoby, które nie spełniają wymagań określonych w art. 41 wymogi wobec wykonujących zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

5) świadczenie usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywanych w ramach działalności marketingowej, przez osoby, które nie spełniają wymagań określonych w art. 42 uprawnienie do świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 15 marca 2023 r. Jednakże zgodnie z  przyjętą ustawą o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023 – 2027, z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania.

Przypominamy, że Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Spółka ROL WIR organizują szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenia chemizacyjne). Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w ramach współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz widząc potrzebę przekazywania fachowej wiedzy rolnikom w zakresie zakupu i stosowania środków ochrony roślin włączyło się aktywnie wspierając organizację szkoleń. Jednocześnie TUW wspierając bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, przekazuje uczestnikom spotkań fachowe informacje dotyczące ubezpieczeń. Rolników zainteresowanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Dane teleadresowe dostępne na stronie www.wir.org.pl  w zakładce Biura WIR.

Opracowanie:

Marta Ceglarek

Aleksander Poznański

żródło: http://wir.org.pl