LIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo za lata 2021-2022”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/4 położonych w obrębie Małachowo Wierzbiczany, gm. Witkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Witkowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy i Miasta Witkowo na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały z zakresu gospodarki odpadami.
 9. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 10. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
 11. Inne sprawy.
 12. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik