XLVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejącej nazwy ulicy w Witkowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska”.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Witkowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo dla terenu działek 158/1, 158/2, 159/9 w obrębie Ćwierdzin i 212/8 w obrębie Wiekowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 155/4, 156/1, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9 i 160/1 w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 47/8 w Witkowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 212/8 w Wiekowie.
 15. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 16. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
 17. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 18. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Witkowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2023 r.
 19. Inne sprawy.
 20. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik