Komunikat w sprawie szczegółowych warunków zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Witkowo.

w wegiel12

W związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Witkowo do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo określa się następujące warunki tego zakupu:

 1. Osobą uprawnioną do zakupu preferencyjnego jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.
 2. Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna w ramach zakupu preferencyjnego dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 1,5 tony, do 31 grudnia 2022 r. (I okres zakupowy) i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. (II okres zakupowy).
 3. Sprzedaż paliwa stałego prowadzona będzie do 30 kwietnia 2023 r.
 4. Wniosek o zakup preferencyjny składa się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w trybie ciągłym od dnia 9 listopada 2022 r. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (epuap.gov.pl) - adres elektronicznej skrzynki podawczej: /witkowo/SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 5. Wniosek o zakup preferencyjny składa się odrębnie na I okres zakupowy i na II okres zakupowy. Na II okres zakupowy wnioski przyjmowane będą od 19 grudnia 2022 r.
 6. Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie https://www.witkowo.pl/pliki/zakup-preferencyjny-paliwa-stalego.pdf
 7. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego rozpatrywane są wg kolejności złożenia.
 8. Warunkiem zakupu paliwa stałego jest pozytywnie zweryfikowany wniosek o zakup preferencyjny, o czym wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wskazanej skrzynki e-mail.
 9. Wpłata za paliwo stałe uiszczana jest odrębnie za każdy okres zakupowy po uzyskaniu potwierdzenia o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o zakup preferencyjny, na rachunek bankowy wskazany w dokumencie polecenia przelewu uzyskanego w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
 10. Warunkiem odbioru paliwa stałego będzie uzyskanie faktury sprzedaży wystawionej przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Witkowo na podstawie potwierdzenia dokonania wpłaty za paliwo stałe.
 11. Cena paliwa stałego dystrybuowanego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za 1 tonę/ brutto.
 12. W ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy dystrybuowane będą dwa sortymenty paliwa: groszek/ ekogroszek i orzech/ kostka.
 13. W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz w wyznaczonym miejscu odbioru paliwa stałego dostępny będzie do wglądu certyfikat jakości oferowanego paliwa stałego potwierdzający jego parametry.
 14. Miejscem odbioru paliwa stałego jest plac w  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Dworcowa 6, 62-230 Witkowo.
 15. Przed odbiorem paliwa należy okazać pracownikowi wydającemu paliwo stałe dokument potwierdzający pozytywną weryfikację wniosku o zakup preferencyjny z naniesioną na nim adnotacją o dokonaniu zapłaty za paliwo stałe ( opłacona faktura VAT).
 16. Urząd Gminy i Miasta Witkowo nie zapewnia transportu  zakupionego paliwa stałego z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
 17. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie nie zapewnia konfekcjonowania węgla w opakowania jednostkowe (np. worki).

Druk wniosku - https://www.witkowo.pl/pliki/zakup-preferencyjny-paliwa-stalego.pdf (PDF.)