XLVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2023  roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy i Miasta Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działek nr 5088/8 i 5087/2 położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej częściowo obiektami letniskowymi na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działek nr 5088/12, 5088/20, 5088/21, 5088/15, 5088/17, 5091/6, 159, 157, 154, 5091/8, i 153 położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Witkowie i sali sportowej w Mielżynie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy Witkowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Witkowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.
 21. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 22. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
 23. Inne sprawy.
 24. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr   Jóźwik