XLIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego (informacja Komendanta Komisariatu Policji i informacja Dyrektora OK,SiRu ).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiekowo.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lasów ochronnych położonych na terenie Gminy Witkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 15.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 78/1, położonej w Chłądowie, gmina Witkowo, na okres dłuższy niż 3 lata.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030.”
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 15. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2022r.
 16. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 17. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
 18. Inne sprawy.
 19. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr Jóźwik