ZARZĄDZENIE NR 40/2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 2 maja 2022 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

            Działając na podstawie art.11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/254/21 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 i uchwały Nr XXXVI/291/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022-2025. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

zarządza, co następuje:

 • 1.
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2.

            Ustalam treść ogłoszenia jak w załączniku do zarządzenia.

 • 3.

            Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

 • 4.

            Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

Marian Gadziński

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowie

z dnia 2 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

            Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 ze zm.), uchwały Nr XXXVI/291/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022-2025 oraz uchwały Nr XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ

ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 ROKU.

 1. Rodzaj zadania

Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego (półkolonie profilaktyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 77.500,00 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w poprzednich latach: 50.000,00 zł

 • Zasady przyznania dotacji
 1. Realizacja zadań nastąpi w trybie wsparcia lub powierzania zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 z późn.zm.).
 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 z późn.zm.)
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021r. poz. 2490 z późn.zm.).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą i Miastem Witkowo.
 1. Termin i warunki realizacji zadania publicznego
 1. Zadanie publiczne powinno być zrealizowane w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowie.
 2. W zadaniu publicznym powinno uczestniczyć nie mniej niż 150 dzieci.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością i zachowaniem zasady wysokiej jakości, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Czas trwania półkolonii profilaktycznych powinien wynosić minimum 10 dni roboczych.
 5. Organizacja ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 poz. 2057), który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Termin i sposób składania ofert
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert” w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r. do godz. 16:00.
 2. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.
 3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemnie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami, który stanowi załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo odrębnym Zarządzeniem.

 1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.
 3. Komisja Konkursowa przeanalizuje złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
 • jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
 • udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • dotychczasową realizację zleconych zadań publicznych przez Gminę i Miasto Witkowo w powyższym zakresie (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność, terminowość sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków; 
 • posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju; 
 1. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo ocenia złożone oferty pod względem formalnym i przedstawia propozycje wraz z uzasadnieniem do otrzymania dotacji.
 2. Ocena Komisji przekazywana jest Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo, który podejmuje ostateczną decyzję.
 • Informacje dodatkowe
 1. W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, został odwołany konkurs, który miał być przeprowadzony w 2020 roku.
 2. W 2021 roku został przeprowadzony otwarty konkurs ofert.
 3. Uprawnione organizacje pozarządowe mogą składać kandydatów do pracy w komisji konkursowej do dnia 13.05.2022 r. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
 • Postanowienia końcowe
 1. Druk oferty – wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami – dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na stronie internetowej www.witkowo.pl oraz w biurze podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowie.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na stronie internetowej www.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta z siedzibą w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.
 4.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.

BURMISTRZ

Marian Gadziński