Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dębina.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 39 ust.6 Statutu Sołectwa Dębina, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Dębina.

§ 2. 1.W celu dokonania wyboru sołtysa zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 17,00 w Świetlicy Wiejskiej w Ruchocinku.

2. Przewodniczącym zebrania jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3. Proponuję następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku zebrania.
  2. Zapoznanie się z procedurą wyborów.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa, głosowanie i ustalenie wyników głosowania.
  5. Zamknięcie zebrania.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Dębina i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński