POSTANOWIENIE NR 240/2024
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Witkowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.
Aleks Jędrzej Kwapich, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.
Damian Chyblewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI