Zarządzenie nr 24/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 8 lutego 2024 r.

 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2024 r. poz. 109) wyznaczonych na 7 kwietnia 2024 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zapewnia się na terenie Gminy i Miasta Witkowo 50% miejsca przeznaczonego na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

a) Tablice sołeckie w miejscowościach:

- Chłądowo

- Czajki

- Ćwierdzin

- Dębina

- Folwark

- Gaj

- Gorzykowo

- Jaworowo

- Kamionka

- Kołaczkowo

- Malenin

- Małachowo Kępe

- Małachowo Wierzbiczany

- Małachowo Złych Miejsc

- Małachowo Szemborowice

- Mąkownica

- Mielżyn

- Odrowąż

- Ostrowite Prymasowskie

- Piaski

- Ruchocinek

- Ruchocin

- Skorzęcin

- Sokołowo

- Strzyżewo Witkowskie

- Wiekowo

- Witkówko

b)Tablice osiedlowe na terenie miasta:

- Osiedle Nr 1 – ulica Jasna

- Osiedle Nr 2 – ulice: Oświatowa i Sportowa

- Osiedle Nr 3 – ulice : Witosa i Dworcowa

- Osiedle Nr 4 – ulica : Powidzka

- Osiedle Nr 5 – ulice : Płk. Hynka, Żwirki i Wigury oraz Jana Pawła II.

c) słup ogłoszeniowy na terenie miasta - ulica Stary Rynek.

§ 2.

Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i Miasta Witkowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marek Wiatrowski