27 lutego br. odbyła się kolejna, XVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz sprawozdań poszczególnych Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady za 2019 rok.

XVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XVII/135/2020  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

- uchwałę Nr XVII/136/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

- uchwałę Nr XVII/137/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

- uchwałę Nr XVII/138/2020 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt.

- uchwałę Nr XVII/139/2020 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.

- uchwałę Nr XVII/140/2020 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku.

- uchwałę Nr XVII/141/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok.

- uchwałę Nr XVII/142/2020 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr XVII/143/2020 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020 rok.

XVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie