Od 1 lutego 2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie-Wierzbiczany czynny jest w każdą sobotę w godz. od 9:00 do 14:00.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo mogą bezpłatnie przekazywać wyszczególnione poniżej odpady komunalne zbierane selektywnie:

 • papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji ­– bioodpady ,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w stanie kompletnym (za niekompletny uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady rozbiórkowe i budowlane (do 100 kg/rok),
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia.

Wyżej wymienione odpady mieszkańcy dostarczają do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany we własnym zakresie i na własny koszt.