Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską od 1 kwietnia 2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na terenie Gminy i Miasta Witkowo wynosi 26,00 zł. W przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbiórki selektywnej odpady zostaną odebrane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 52,00 zł od osoby za miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z pobranych od mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:

  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;
  • tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługę administracyjną tego systemu;
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stawki opłaty za odpady komunalne muszą pokrywać koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Nowa stawka opłaty spowodowana jest m.in. wzrostem cen za przyjmowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (do którego trafiają odpady z terenu Gminy i Miasta Witkowo), jak również wzrostem opłaty marszałkowskiej. Opłata marszałkowska jest naliczana z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2020 roku stawka opłaty za umieszczenie na składowisku 1 tony niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 270,00 zł. Wysokość opłaty marszałkowskiej ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Wzrost cen za przyjmowanie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów

w Lulkowie w latach 2019-2020

Rodzaj odpadu

Cena do 31.12.2019 r.

Cena od 01.01.2020 r.

Wzrost cen o … %

Opakowania z papieru i tektury

29,00 zł/tonę

58,00 zł/tonę

100%

Opakowania z tworzyw sztucznych

29,00 zł/tonę

150,00 zł/tonę

417,24%

Zużyte opony

315,00 zł/tonę

880,00 zł/tonę

179,37%

Odpady ulegające biodegradacji

29,00 zł/tonę

58,00 zł/tonę

100%

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

315,00 zł/tonę

480,00 zł/tonę

52,38%

Odpady wielkogabarytowe

315,00 zł/tonę

650,00 zł/tonę

106,35%

 

W 2020 r. Rada Miejska podejmie uchwałę obniżającą miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdeklarują, iż bioodpady będą kompostowane w przydomowym kompostowniku. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego, w dniu dokonania oględzin nieruchomości mających na celu weryfikację zgodności informacji:

  • nie będzie posiadał kompostownika przydomowego,
  • nie będzie kompostował bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym,

zostanie wydana decyzja, która spowoduje utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.