Informuję, że do dnia 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne jest przyznawane na:

  1. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
  2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł netto.

W przypadku pobierania świadczeń z pomocy społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze Informacji lub ze strony internetowej www.witkowo.pl.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński