21 lutego odbyła się kolejna, IV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Burmistrz, Radni oraz Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli, pożegnali p. Elżbietę Kiełpińską, długoletnią Sekretarz Gminy i Miasta, która z końcem stycznia przeszła na zasłużoną emeryturę. Powitano również p. Alicję Wentland, która objęła to stanowisko od lutego br.

w img 5846

w img 5865

w img 5890

Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji o przebiegu i wynikach wyborów do organów samorządu wiejskiego i miejskiego. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przedstawiła informację o działalności tej placówki.

w img 5910

w img 5898

w img 5917

Rada podjęła następujące uchwały:

 • uchwałę Nr IV/31/2019 o rozpatrzeniu protestu przeciwko ważności wyboru Sołtysa Sołectwa Ruchocinek;
 • uchwałę Nr IV/32/2019 zmieniającą Statuty Osiedli;
 • uchwałę Nr IV/33/2019 zmieniającą Statuty Sołectw;
 • uchwałę Nr IV/34/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • uchwałę Nr IV/35/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu GiM w Witkowie;
 • uchwałę Nr IV/36/2019 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 r.;
 • uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
 • uchwałę Nr IV/38/2019 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia schroniska dla zwierząt;
 • uchwałę Nr IV39/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Witkowo;
 • uchwałę Nr IV/40/2019 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”;
 • uchwałę Nr IV/41/2019 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo;
 • uchwałę Nr IV/42/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ruchocinie i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży;
 • uchwałę Nr IV/43/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego;
 • uchwałę Nr IV/44/2019 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo;
 • uchwałę Nr IV/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
 • uchwałę Nr IV/46/2019 zmieniającą uchwałę Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 • uchwałę Nr IV/47/2019 w sprawie zmiany oznaczenia § 3 w uchwale Nr II/10/2018 Rady Miejskiej dot. podatku od nieruchomości;
 • uchwałę Nr IV/48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata;
 • uchwałę Nr IV/49/2019 dotyczącą zwolnienia ZGK z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych;
 • uchwałę Nr IV/50/2019 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 • uchwałę Nr IV/51/2019 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest na 28 marca 2019 r.