851a3e9c866bd8216df247b9d7bec9b3 xl

Informujemy, że w Witkowie przy ul. Powstańców Wlkp 7 (świetlica terapeutyczna) funkcjonuje system bezpłatnej pomocy prawnej. Uprawnieni mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc adwokatów oraz radców prawnych w następujących dniach:

Poniedziałek od  godz. 14:00-18:00

Środa od godz. 13:00-17:00

Czwartek od godz. 14:00-18:00

Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

  1. Pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

  1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy