28 grudnia odbyła się kolejna, III sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji Hetmana o działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742 r.

w img 5534

w img 5537

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr III/19/2018 o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;

- uchwałę Nr III/20/2018 o zmianie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

- uchwałę Nr III/21/2018 o ustanowieniu wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- uchwałę Nr III/22/2018 o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w ramach ww. programu osłonowego;

- uchwałę Nr III/23/2018 o zasadach zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, dla osób objętych ww. programem osłonowym;

- uchwałę Nr III/24/2018 o Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Witkowo na lata 2019-2021;

- uchwałę Nr III/25/2018 o Programie Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Witkowo na lata 2019-2021;

- uchwałę Nr III/26/2018 o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr III/27/2018 o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2018 rok;

- uchwałę Nr III/28/2018 o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026;

- uchwałę Nr III/29/2018 o budżecie gminy i miasta na 2019 rok;

- uchwałę Nr III/ 30/2018 o planach pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest na 21 lutego 2019 r.