w img 5193

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach inauguracji projektu „Cyfrowa Wielkopolska”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,  w ramach Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt obejmuje darmowe szkolenia komputerowe dla 30 seniorów 65+, mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo. Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym obejmują 15 spotkań tematycznych (średnio po 4 h dziennie, 2 razy w tygodniu), łącznie 60 h. Projekt przyczyni się do zaktywizowania Seniorów w zakresie technologii informacyjnych. Realizatorem projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu. Pierwsze zajęcia z tego programu rozpoczną się w styczniu przyszłego roku.