w img 4297

W sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo.           W czasie spotkania przedstawiono stan realizacji programu współpracy z tymi podmiotami ze szczególnym uwzględnieniem udzielonego im wsparcia finansowego.

Zastępca Burmistrza – Łukasz Scheffs zapoznał zebranych z projektem Programu Współpracy Gminy Witkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

Uczestnicy spotkania zgłosili kilka uwag i propozycji do ww. projektu.

Zgłoszone propozycje zostaną przedstawione radnym w czasie posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Witkowie. Następnie Rada Miejska    na sesji, planowanej jeszcze na grudzień 2018 roku, podejmie uchwałę w sprawie powyższego Programu.