Stowarzyszenie ZIT Gniezno informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ,,Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.).

Pełna treść obwieszczenia oraz dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załącznik nr 1 - Gminy i powiat fiszki zbiorczo

Załącznik nr 2 - Lista projektów ZIT

Załącznik nr 3 - Lista projektow poza_ZIT

Załącznik nr 4 - Obwieszczenie ZIT Gniezno

Załącznik nr 5 - Strategia ZIT

Załącznik nr 5 - Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Partnerstwa ZIT Gniezno

w zit infoggg