Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo.

I. Stanowisko pracy:

Skarbnik Gminy i Miasta

II. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Skarbnika;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów;

6) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika;

8) nieposzlakowana opinia;

9) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej oraz posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;

c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów;

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji należności

III. Wymagania dodatkowe (mile widziane):

1) doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych;

2) ukończone kursy/certyfikaty/uprawnienia związane z zakresem zadań na obejmowanym stanowisku;

3) znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej, podatków, administracji samorządowej oraz innych przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Skarbnika;

4) bardzo dobra znajomość klasyfikacji budżetowej;

5) znajomość obsługi programu finansowo – księgowego „BESTIA”;

6) bardzo dobra znajomość obsługi edytorów tekstowych oraz arkusza kalkulacyjnego;

7) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;

8) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

9) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, obowiązkowość, rzetelność, samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia;

10) wysoka kultura osobista;

11) postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność;

12) prawo jazdy kat. B.

 

IV. Zakres zadań i czynności wykonywanych na stanowisku:

1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu Gminy;

2) sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowego oraz samodzielnego stanowiska z-cy głównego księgowego;

3) zapewnianie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz racjonalnego wykorzystania budżetu gminy, w tym:

a) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz prawa podatkowego Gminy;

b) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych, jak również udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

c) inicjowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań Gminy w kierunku pozyskiwania środków finansowych, opracowywanie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także ich zmian;

d) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu, dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji, nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi;

e) przygotowywanie projektu budżetu, zmian w budżecie oraz sprawozdań z jego realizacji;

f) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych;

g) koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy;

h) nadzorowanie spraw dotyczących ubezpieczeń majątku gminy oraz innych ubezpieczeń dotyczących pracowników Urzędu;

i) nadzorowanie spraw dotyczących pomocy publicznej oraz udzielanych dotacji i pożyczek dla organizacji pozarządowych;

j) nadzorowanie spraw związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych, realizacją podatku od towarów i usług oraz innych należności gminy;

4) odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej i księgowej Urzędu oraz realizację obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych;

5) nadzór nad sprawami z zakresu rachunkowości w Urzędzie i jednostkach podległych;

6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych i rachunkowości, a w szczególności: polityki rachunkowości, procedury prania brudnych pieniędzy, procedury zgłaszania schematów podatkowych;

7) realizacja zadań dotyczących partnerstwa publiczno – prywatnego;

8) przygotowywanie projektów umów zlecenia, umów o dzieło i innych umów nienazwanych w zakresie zajmowanego stanowiska pracy, w tym umów o kredyty i pożyczki, a także przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla pozyskania kredytodawcy i rozliczenia kredytów i pożyczek;

9) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo i uchwał Rady Miejskiej w Witkowie dotyczących budżetu Gminy oraz realizowanych zadań;

10) przygotowywanie materiałów na posiedzenia rady gminy i komisji w zakresie realizowanych zadań;

11) przygotowywanie materiałów wyjściowych na potrzeby udzielania informacji publicznych w zakresie realizowanych zadań;

12) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych organów gminy i instytucji zewnętrznych;

13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy oraz zadań wynikających z poleceń lub odrębnych pełnomocnictw lub upoważnień Burmistrza.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

2) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające dane osobowe obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie potwierdzenia wymaganego stażu pracy – podpisane własnoręcznie;

3) kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe (w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata potwierdzające fakt i bieżący okres zatrudnienia w Polsce lub za granicą);

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie;

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego – własnoręcznie podpisane;

6) oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Skarbnika – własnoręcznie podpisane;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane;

8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane;

9) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów – własnoręcznie podpisane;

10) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi – własnoręcznie podpisane;

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika – własnoręcznie podpisane;

12) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii - własnoręcznie podpisane;

13) własnoręcznie podpisana informacja oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

14) własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące zgody na gromadzenie i przetwarzanie innych danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłymi naborami.

 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1,62-230 Witkowo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo do dnia 16 czerwca 2023 r. o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Tel. 61 4778 194.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz nierozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Wyłonienie w drodze niniejszego naboru kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo nie stanowi podstawy do zatrudnienia i nie rodzi roszczenia o nawiązanie stosunku pracy. Nabór ma jedynie na celu wyłonienie kandydata na w.w. stanowisko celem przedstawienia przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Radzie Miejskiej w Witkowie do powołania na stanowisko. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy, na wniosek Burmistrza, należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

 

VII. Informacja o warunkach pracy:

1) forma zatrudnienia – powołanie na stanowisko podlegające bezpośrednio Burmistrzowi Gminy i Miasta, planowany termin zatrudnienia od 1 lipca 2023 r.;

2) wymiar czasu pracy – pełny etat, w równoważnym systemie czasu pracy;

3) praca wzrokowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

4) praca związana z wysiłkiem umysłowym;

5) miejsce pracy - stanowisko pracy usytuowane jest na I - piętrze w budynku dwu kondygnacyjnym, w którym nie ma windy;

6) wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z przepisami Rozporządzenia RM z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

 

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marian Gadziński