W sierpniu 2022 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia cyklicznych (co dwa lata) kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych nie może być rzadsza niż raz na 3 miesiące. W przypadku instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, osadniki powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z jej przepustowości i instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata.

W związku z powyższym w 2023 roku przeprowadzane będą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

w control 427512 1920d

Wykaz podmiotów uprawnionych na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Witkowo:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, nr tel. (61) 477 81 97.

2. Usługi Komunalne Zdzisław Nawrocki, Powidz, nr tel. 606 803 116.

3. P.H.U. Maciej Rzyski, Słowikowo, nr tel. 603 242 161.

4. WC SERWIS Polska Sp. z o. o., Zabrze (obsługa imprez, budów), nr tel. (32) 278 45 31, 801 133 088.

5. TOI TOI Polska Sp. z o.o., Warszawa, (obsługa imprez, budów), nr tel. (61) 835 97 80.

6. mToilet Sp. z o.o., Warszawa, (obsługa imprez, budów), nr tel. 488 488 488.

7. „JAMPEX” Piotr Chmura, Czerniejewo, nr tel. 605 047 623.

8. Ryszard Karbowiak Usługi Motoryzacyjne, Ślusarskie, Wylatkowo, nr tel. 669 018 375.

9. Karol Skibiński, Osiniec, nr tel. 886 235 552.