24 stycznia br. odbyła się XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie. Tematem sesji było dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie Gminy i Miasta Witkowo na rok 2023 r. Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:

w dsc 0798bbbb

- XLVIII/369/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

-  XLVIII/370/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rządowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

- XLVIII/371/2023 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Witkowie dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska”.