Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.

Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

Wymagania w stosunku do kandydata:

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie

a) wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, filologii polskiej, lub

b) wykształcenie wyższe o kierunkach humanistycznych oraz ukończone studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwa,

3. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotece lub innej instytucji kultury, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5. brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.)

6. brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1. posiadanie tytułu zawodowego bibliotekarza menadżera,

2. znajomość aktów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy prawo prasowe, ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów wykonawczych,

3. doświadczenie w kreowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,

4. znajomość specyfiki wydawania czasopism oraz umiejętność redagowania i przygotowywania tekstów i artykułów prasowych,

5. znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz planowania,

6. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych,

7. znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Gminy i Miasta Witkowo,

8. prawo jazdy kat. B.

III. Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1. organizowanie pracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań statutowych,

2. ustalanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej instytucji oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych,

3. wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece,

4. współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową,

5. podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności oraz upowszechniania wiedzy i kultury,

6. przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami,

7. organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia i pracy na danym stanowisku:

1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.

2. Wymiar czasu pracy: pełen etat,

3. Zatrudnienie: powołanie na czas określony 3 lat

4. Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, 62-230 Witkowo, parter budynku, budynek nie posiada windy.

5. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy posiada Filię Biblioteki w Kołaczkowie.

6. Godziny pracy: poniedziałek, środa i piątek 1000-1800 wtorek, czwartek i sobota od 700 do 1500.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo podpisane odręcznie i opatrzone informacją o możliwości skontaktowania się z uczestnikiem konkursu drogą telefoniczną i elektroniczną,

2. CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,

3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu,

5. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych stażach lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, lub

7. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do rejestru CEiDG, lub w przypadku kierowania fundacją lub stowarzyszeniem informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z potwierdzonym przez Sąd statutem fundacji lub stowarzyszenia,

8. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub aktywność społeczną w zakresie realizacji zadań na ww. stanowisku, zakres wykonywanych obowiązków,

9. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

10. oświadczenie kandydata:

a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karnoskarbowe,

c) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e) podpisane odręcznie i opatrzone datą oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) podpisane odręcznie i opatrzone datą oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31),

g) podpisane odręcznie i opatrzone datą oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

h) podpisane odręcznie i opatrzone datą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)”.

11. autorski Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, w perspektywie najbliższych 3 lat, licząc od dnia, w którym upłynie termin składania ofert w niniejszym konkursie, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności. Koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, dostępny na stronie BIP Gminy i Miasta Witkowo. Program, o którym mowa powyżej powinien być złożony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC, DOCX, RTF lub PDF o objętości minimalnej 10 stron formatu A4. Formę elektroniczną Programu opracowuje się z zastosowaniem następujących ustawień:

Od autora Programu, w szczególności oczekuje się:

a) sporządzenia kompleksowego opracowania wraz z terminarzem działalności merytorycznej instytucji w podziale na sekwencje czasowe,

b) określenia pozycji, jaką powinna zajmować instytucja z perspektywy Gminy i Miasta Witkowo i jej mieszkańców,

c) określenia form współpracy między Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Witkowo a podmiotami zewnętrznymi, w tym bibliotekami i innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, a także z artystami i twórcami, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających lub/i tworzących w Gminie i Mieście Witkowo oraz społecznością lokalną,

d) opracowania założeń i planów komunikacyjno-informacyjnych rozwoju współpracy biblioteki z mieszkańcami w Gminy i Miasta Witkowo i promocji jej działalności,

e) uwzględnienia uwarunkowań lokalowych,

f) przygotowania prezentacji multimedialnej obejmującej najważniejsze założenia programu, trwającej nie dłużej niż 5 minut,

g) do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,

12. Warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo udostępnione są w siedzibie Biblioteki.

List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

VI Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, pok. Nr 21 w dniach i godzinach pracy urzędu poniedziałek w godz. 800 do 1600, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00, lub przesłać na powyższy adres, z dopiskiem Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo – Nie otwierać.

2. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2023 r. Do godz. 1500 (decyduje faktyczna data wpływu dokumentów). Więcej informacji można uzyskać pod. Nr tel. 61 4 778 194

3. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

5. W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 5 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy złożyć oświadczenie opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

6. Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych w artykule 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE), jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pod adresem www.bip.witkowo.pl.