Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji.

wyboryhhh

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

  • mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia

Termin naboru:

  • 2 stycznia – 28 lutego 2023 roku

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (załącznik nr 2 do Statutu);
  • rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany;
  • samodzielnie napisana praca na temat Wielkopolska moich marzeń – Moja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego (do 4 000 znaków);
  • zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

Wszystkie powyższe dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 28 lutego 2023 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
(z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu)

lub

złożyć do 28 lutego 2023 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data stempla potwierdzającego złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej.

Podstawa prawna:

  • Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr XLV/906/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r., poz. 6970),
  • Uchwała nr 2/2022 Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i kadencji z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji.

Przystąpienie do naboru oznacza zaakceptowanie jego warunków oraz postanowień i dokumentów regulujących funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Sprawy naboru na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji prowadzi Kancelaria Sejmiku.

Pliki do pobrania na stronie: www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Żródło: Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego.