29 grudnia br. odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji. Następnie Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie - Budżet Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok

Rada podjęła szesnaście uchwał, a wśród nich uchwałę Nr XLVII/366/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023-2032 oraz uchwałę Nr XLVII/367/2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. Takiego budżetu w historii Gminy do tej pory nie było, ponieważ wydatki majątkowe, czyli inwestycje będą stanowić 25 % całego przyszłorocznego budżetu.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie - Budżet Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok

Zaznaczyć należy, że dużą część tego budżetu stanowić będą środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte większością głosów przez dwunastu z obecnych trzynastu Radnych.

Rada podjęła także następujące uchwały:

 • uchwałę Nr XLVII/353/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 • uchwałę Nr XLVII/354/2022 w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejącej nazwy ulicy w Witkowie;
 • uchwałę Nr XLVII/355/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska”.
 • uchwałę Nr XLVII/356/2022 w sprawie  zmieniany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo;
 • uchwałę Nr XLVII/357/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 • uchwałę Nr XLVII/358/2022 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
 • uchwałę Nr XLVII/359/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Witkowo;
 • uchwałę Nr XLVII/360/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo dla terenu działek 158/1, 158/2, 159/9 w obrębie Ćwierdzin i 212/8 w obrębie Wiekowo;
 • uchwałę Nr XLVII/361/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 155/4, 156/1, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9 i 160/1 w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo;
 • uchwałę Nr XLVII/362/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 47/8 w Witkowie;
 • uchwałę Nr XLVII/363/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 212/8 w Wiekowie;
 • uchwałę Nr XLVII/364/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022-2031;
 • uchwałę Nr XLVII/365/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok;
 • uchwałę Nr XLVII/368/2022 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2023 rok.