29 grudnia br. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji. Następnie Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

SesjaXXXIV

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXIV/264/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;

- uchwałę Nr XXXIV/265/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok;

- uchwałę Nr XXXIV/266/2021 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

- uchwałę Nr XXXIV/267/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwałę Nr XXXIV/268/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 – 2030;

- uchwałę Nr XXXIV/269/2021 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze;

- uchwałę Nr XXXIV/270/2021 w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr XXXIV/271/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- uchwałę Nr XXXIV/272/2021 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Unia Nadwarciańska";

- uchwałę Nr XXXIV/273/2021 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia;

- uchwałę Nr XXXIV/274/2021 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”;

- uchwałę Nr XXXIV/275/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują  diety i zwrot kosztów podróży służbowych;

- uchwałę Nr XXXIV/276/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli;

- uchwałę Nr XXXIV/277/2021 w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy;

- uchwałę Nr XXXIV/278/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2029;

- uchwałę Nr XXXIV/279/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r;

- uchwałę Nr XXXIV/280/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022-2031;

- uchwałę Nr XXXIV/281/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok;

- uchwałę Nr XXXIV/282/2021 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.

Kolejna sesja planowana jest w miesiącu lutym 2022 r.