19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyła Pani Agnieszka Cichosz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Awans zawodowy nauczycieli

Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Komisja egzaminacyjna (w składzie: Marek Wiatrowski – przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego, Sława Mrożek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Bernadetta Nowak – dyrektor szkoły, Sławomira Czarnecka i Hanna Lisiak – eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) przeprowadziła egzamin, podczas którego nauczyciel zaprezentował swój dorobek zawodowy oraz odpowiadał na pytania komisji. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że Pani Agnieszka Cichosz zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy.